رسمی

سیاست کیفیت

 

شرکت کاما با تولید محصولات متنوع و مشتری فراوان به علت تولید محصولات با کیفیت یکی از تولیدکنندگان به نام در ترکیه می باشد. 

شرکت ما که ممنون بودن مشتری را اصل اساسی کار خود قرار داده است محصولات خود را بر اساس استاندارد تی اس ای در زمینه های  نساجی، صنعتی، ماشین آلات تولید می نماید.

سیاست کیفیت

اساس های اصلی سیاست کاری ما بر اساس مفاد زیر می باشد

 

اطلاع رسانی به مشتری در مورد محصولات تولید شده چه به طور کتبی و متون تکنیکی و چه به طور توضیحی و شفاهی

تولید محصولات بر اسا نیازهای مشتری و به حداقل رساندن خطاهای کاری که موجب باز پس دادن محصول از طرف مشتری می باشد.

اطلاع رسانی به مشتری در مورد محصولات تولید شده چه به طور کتبی و متون تکنیکی و چه به طور توضیحی و شفاهی

انجام فعالیت طراحی و پیشرفت بر اساس نیاز ها و درخواست های مشتری

طراحی به وسیله روش گسترده طراحی و انجام فعالیت های تحقیق و بررسی و تولید سریع

به جا آوردن مسولیت های موجود در شرطنامه گارانتی با توجه به نیاز های مشتری

ارتباط صحیح و مناسب با تهیه کنندگان و ایجاد امکانات مناسب برای تهیه کننده و ارایه خدمات مناسب به مشتری

قانع نبودن به شرایط موجود و انجام فعالیت ها در زمینه پیشرفت، تولید، طراحی، تهیه کنندگان فلسفه کاری ما می باشد