گزینه انتخابی

اطلاعات را وارد نمایید. بهترین گزینه را منشی به شما اطلاع خواهد داد
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

به سوالات جواب دهید. مناسب ترین گزینه را برای شما پیدا نماییم

حمل وزن خالص
وزن خودرو
پست ها چرخ
زمین (زمینه) را انتخاب کنید.
نوع ارتباط را مشخص کنید.
نوع حرکت:
قطر چرخ
محل کار
موقعیت کاری
دارای نم می باشد
ایا خاک اره (پوشال ) و یا سوراخ وجود دارد؟
محل دارای اسید است
محل دارای بهداشت می باشد